Privacyverklaring

De Gemeente Kerkrade gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. We verwerken uw persoonsgegevens voor de uitvoering van onze wettelijke en publieke taken, en om u van dienst te kunnen zijn en bewaren deze niet langer dan noodzakelijk.

Dit doen wij zoals beschreven staat in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens mag zijn: Toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang en publiekrechtelijke taak.

In deze privacyverklaring leest u hoe de Gemeente Kerkrade uw privacy in acht neemt.

Gebruik van persoonsgegevens

De Gemeente Kerkrade voert alleen taken uit die belangrijk zijn voor haar inwoners. ZO houdt de gemeente bijvoorbeeld uw naam, geboortedatum, adres en Burgerservicenummer (BSN) bij in de Basisregistratie personen (BRP). We verwerken uw persoonsgegevens doorgaans omdat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt.

Als u iets wilt regelen of aanvragen bij de gemeente dan hebben we (vaak) uw contactgegevens, zoals naam, telefoonnummer of e-mailadres nodig om u goed van dienst te kunnen zijn;

Voor aanvragen en/of hulp op het gebied van werk, inkomen, jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning of veiligheid kunnen we bijzondere persoonsgegevens van u nodig hebben, zoals financiële, medische of strafrechtelijke gegevens. Verder kunnen we gegevens van u gebruiken om bijvoorbeeld belasting te heffen of ter bestrijding van fraude.

Plichten en verantwoordelijkheden van de gemeente

De Gemeente Kerkrade heeft de plicht op grond van de AVG om zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan en zo goed als mogelijk te beschermen tegen onbevoegde toegang (zowel intern als extern) of onrechtmatig gebruik. Iedereen die werkzaam is bij de Gemeente Kerkrade heeft een geheimhoudingsplicht. Daarnaast wordt de toegang tot persoonsgegevens alleen verstrekt aan medewerkers die daartoe bevoegd zijn om hun werk uit te kunnen voeren en verwerkt de Gemeente Kerkrade niet meer gegevens dan noodzakelijk. De Gemeente Kerkrade neemt passende beveiligingsmaatregelen om de gegevens te beschermen en bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de goede uitvoering van taken en de naleving van onze wettelijke verplichting. Zo zijn wij ook gebonden aan de bewaartermijn van de Archiefwet.

Uw rechten

Volgens de AVG heeft u als betrokkene een aantal rechten ten opzichte van de Gemeente Kerkrade: U heeft recht op inzage van de gegevens die bij ons bekend zijn. U kunt daarom een inzage verzoek indienen via een DigiD-formulier. De Gemeente Kerkrade behandelt uw verzoek binnen 1 maand.

U heeft recht op inzage van de gegevens die bij ons bekend zijn. U kunt daarom een verzoek inzage in de verwerking van uw persoonsgegevens indienen.

U kunt ook aan de gemeente vragen om uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. De gemeente reageert hierop binnen 1 maand.
Daarnaast heeft u een aantal andere rechten:

U heeft het recht op informatie over de wijze waarop de Gemeente Kerkrade uw persoonsgegevens verwerkt en hoelang ze worden opgeslagen.

U heeft in sommige gevallen het recht om uw persoonsgegevens bij ons op te vragen en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke (bijvoorbeeld bij een verhuizing).

U mag bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de gemeente. De gemeente voldoet hieraan, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking.

Vanuit de Wet basisregistraties heeft u tenslotte het recht om de gemeente te vragen uw persoonsgegevens uit het de BRP niet aan bepaalde personen of instanties door te geven.

U heeft het recht een klacht in te dienen indien u ontevreden bent over de manier waarop uw persoonsgegevens verwerkt worden. U kunt u hiervoor wenden tot de Gemeente Kerkrade via contact, daarnaast kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het delen van persoonsgegevens met externe partijen

Uw persoonsgegevens worden in beginsel niet gedeeld met derden, maar het komt voor dat wij het verwerken van uw gegevens uitbesteden aan een externe partij. In dat geval maken wij schriftelijke afspraken over de beveiliging en de geheimhouding van uw persoonsgegevens die voldoen aan de wettelijke voorwaarden hieromtrent.

Gemeentelijke website

Wanneer u onze website bezoekt, worden gegevens vastgelegd. Zo krijgen wij informatie over het aantal bezoekers, welke pagina’s het meest wordt bezocht of de tijdstippen van het bezoek. Deze informatie wordt nooit gebruikt voor het identificeren van individuele personen. Meer informatie lees u in onze cookieverklaring.

De gemeente Kerkrade gebruikt persoonsgegevens die via de website worden verzameld alleen voor het doel waarvoor u ze achterlaat. We houden ons hierbij aan de AVG. Als u bijvoorbeeld een contact- of aanvraagformulier invult, gebruiken wij de ingevulde persoonsgegevens om op uw contractverzoek of aanvraag te reageren.

Toezichthouders
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de nationale toezichthouder die toezicht houdt op een correcte naleving van de AVG en een correcte bescherming van uw persoonsgegevens. De Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente Kerkrade is de interne toezichthouder ter bescherming van uw persoonsgegevens. Hij houdt toezicht op het gemeentelijke privacy beleid.

Vragen of opmerkingen

Heeft u vragen, opmerkingen en/of klachten over de bescherming van uw persoonsgevens, over uw rechten, neem dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente Kerkrade via het contactformulier.

Voor algemene informatie over de bescherming van persoonsgegevens verwijzen wij u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens

Privacy beleidskader Gemeente Kerkrade